Gebruikersvoorwaarden

artikel 1. Algemene bepalingen

De cursussen worden met de meeste zorgvuldigheid voorbereid en gegeven. Onder geen beding kan u Dimensie 33 verantwoordelijk stellen voor teleurstellende resultaten of negatieve belevenissen (gevoelens), mocht de cursus u niet brengen wat u ervan verwacht had. Op deze basis is er geen terugbetaling van het cursusgeld mogelijk. Gemiste lesdagen kunnen niet ingehaald worden en worden niet terugbetaald. De docent heeft het recht om bij ziekte of onvoorziene omstandigheden de lessen te verplaatsen. Dimensie 33 houdt zich het recht voor om van locatie of lesruimte te veranderen gedurende een cursus. Bij onvoldoende inschrijvingen mag Dimensie 33 de lessen uitstellen of annuleren. Bij annulatie zal Dimensie 33 de inschrijvingsgelden van de betreffende cursus binnen de 30 dagen terugstorten aan de betrokken personen. Omwille van privacy redenen is het tijdens de lessen ten strengste verboden om video- en/of geluidsopname te maken. Elke overtreding kan worden bestraft met tijdelijke of volledige uitsluiting van de lessen, zonder de mogelijkheid een terugbetaling van de lesgelden te verkrijgen. Uitzending of publieke vertoning van opgenomen lesmateriaal van Dimensie 33 zal worden vervolgd en bestraft met een minimum van 500 Euro. Indien u vroegtijdig stopt met een cursus blijft u wel verplicht om de totale kost van de cursus te voldoen. U conformeert zich als student bij Dimensie 33 voor de duur van de cursus. In geval van overmacht (bv. een lockdown opgelegd door de overheid) houdt Dimensie 33 het recht om de lessen online te laten doorgaan of uit te stellen naar een latere datum. In beide gevallen is er nooit een terugbetaling van de lesgelden mogelijk.

artikel 2. Annuleren Indien u zich heeft ingeschreven en wenst te annuleren kan dit enkel schriftelijk via een e-mail aan info@dimensie33.be. Afhankelijk van het tijdstip van annulatie gelden volgende voorwaarden: Meer dan 30 dagen voor de start: 30% van het lesgeld blijft verschuldigd 30-21 dagen voor de start: 50% van het lesgeld blijft verschuldigd 20-11 dagen voor de start: 75% van het lesgeld blijft verschuldigd 10 dagen of minder voor de start: Het volledige lesgeld blijft verschuldigd

artikel 3. Betalingsvoorwaarden. Van het ogenblik dat wij uw inschrijving hebben ontvangen wordt u beschouwd als cursist en bent u ons het volledige lesgeld van de cursus verschuldigd. Annuleren kan onder voorwaarden van artikel 2.

artikel 4. Wanbetaling Bij het niet respecteren van de betaling voor de door u gekozen cursus en inschrijving zullen er nalatigheidsintresten worden aangerekend. Dimensie 33 behoudt zich het recht voor om u - in geval van wanbetaling - de toegang tot de lessen te ontzeggen zonder u hiervoor te compenseren. Wij wijzen u erop dat de betalingsverplichting ingaat op het moment van inschrijving.

artikel 5. Verwijlintresten Bij niet betaling binnen de gestelde termijn zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd die gelijk zijn aan de wettelijke intresten.

artikel 6. Betwistingen Betwistingen dienen ons ter kennis gesteld te worden uiterlijk binnen de termijn van acht dagen na factuurdatum. De betwisting dient schriftelijk en aangetekend te worden verstuurd naar Dimensie 33, Keernestraat 9, 3540 Herk de Stad. In dit geval zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.
Zoeken